Úvod

Poskytování kompletních služeb a poradenství v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v návaznosti na naše členství v EU a nové trendy v těchto oblastech.

Každý zaměstnavatel by se měl snažit o vytváření takových pracovních podmínek, aby práce byla bezpečná, v přijatelném pracovním prostředí, nepoškozující zdraví pracovníků pracovními podmínkami, nadměrnou námahou, ale ani stresem na pracovišti. Převedením úkolů a činností z oblasti BOZP a PO objednávkami nebo příkazní smlouvou na odbornou firmu, si vytváří podnikající fyzická nebo právnická osoba prostor k podnikání a dalším svým profilujícím činnostem. Převedení poskytne podnikateli odborné a včasné provedení prací.

Na zákoník práce č. 262/2006 Sb. a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, navazují příslušná nařízení vlády České republiky. Jejich platnost trvá do doby, než budou vydány nové prováděcí předpisy pro tuto oblast. Z dosud schválených nařízení vlády České republiky, která již byla vyhlášena ve Sbírce zákonů, uvádíme:

 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
 • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.
 • Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.
 • Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.
 • Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat.
 • Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru.
 • Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.
 • Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
 • Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
 • Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Potřeba komplexního posuzování BOZP v rámci všech řídících procesů vychází též ze skutečnosti, že bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců má nejen lidskou, ale i ekonomickou dimenzi. Pro zaměstnavatele je nevýhodné, aby pracovní síla, jejíž cena bude v České republice stále stoupat, byla v důsledku pracovních úrazů a nemocí z povolání vyřazována z pracovního procesu.

Služby v oblasti BOZP a PO poskytují v naší společnosti osoby odborně způsobilé pro výkon těchto činností.

Jednáme a pracujeme s vědomím odpovědnosti vůči diskrétnosti a utajení obchodních, technických, technologických i personálních údajů a informací.