Bezpečnost práce

Poskytování služeb a poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle platných národních zákonných a podzákonných norem a to zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 • Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
 • Školení pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.
 • Školení řidičů užívajících služební motorová vozidla (referenti).
 • Prověrka BOZP dle ZP a pravidelné kontroly pracovišť.
 • Vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů a přijímání opatření k jejich odstranění.
 • Kategorizace prací (dle zákona č. 258/2000 Sb., § 37).
 • Spoluúčast při šetření pracovních úrazů.
 • Informace, pokyny o BOZP a podávání odborných stanovisek k bezpečně technické úrovni strojů a technickým zařízením.
 • Zajištění dodavatele revizí pro všechny druhy vyhrazených technických zařízení.
 • Zajištění autorizované osoby v oblasti chemických látek a přípravků.
 • Zpracování, vedení a aktualizace dokumentace BOZP.
 • Spoluúčast při kontrolní činnosti státního orgánu.

Dokumentaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u právnických osob a podnikajících fyzických osob tvoří:

 • identifikace, analýza a vyhodnocování rizik,
 • směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • směrnice pro přidělování a používání osobních ochranných pracovních prostředků,
 • kategorizace prací (Žádost na zařazení prací do kategorií),
 • osnova pro vstupní a periodické školení zaměstnanců o BOZP,
 • osnova pro vstupní a periodické školení vedoucích zaměstnanců o BOZP,
 • prověrka BOZP,
 • zpracování interních předpisů v oblasti BOZP, v návaznosti na pracovní a výrobní podmínky dané společností, dle platných zákonných a podzákonných norem.

Uvedený seznam vybrané dokumentace nemusí být kompletní a přesně odpovídat požadavkům a činnostem Vaší firmy.
Kompletnost dokumentace může zaručit pouze provedený audit nebo komplexní prověrka stavu BOZP na pracovišti.